PRIVACYBELEID

Het bedrijf O.M.P. s.a.s. als onafhankelijke gegevenshouders informeert dat de persoonlijke gegevens van de Belanghebbende worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de EU-VERDRAG 2016/679 (GDPR) voor de doeleinden en met de methoden die worden vermeld in het respectieve privacybeleid.

SECTIE I

Wie we zijn en welke gegevens we verwerken (artikel 13, lid 1 letter a, artikel 15, letter b GDPR)

O.M.P. s.a.s., met maatschappelijke zetel via degli Agricoltori Lotto B/6, 70056 Molfetta (BA) Italy, treedt op als Gegevenshouder en kan gecontacteerd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en verzamelt en / of ontvangt informatie over de Belanghebbende, zoals:

- Persoonlijke gegevens: naam, achternaam, woonplaats, nationaliteit, provincie en gemeente, vaste en / of mobiele telefoon, fax, sofinummer, e-mailadres (sen)

- Bankgegevens (alleen als u een product en / of dienst koopt): IBAN- en bank- / postgegevens (behalve creditcardnummer)

- Telematische verkeersgegevens: log, IP-adres van herkomst.

O.M.P. s.a.s. vereist niet dat de Gegadigde "bijzondere" gegevens verstrekt, dat wil zeggen, volgens de bepalingen van de AVG (artikel 9), persoonsgegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond onthullen, als genetische gegevens, biometrische gegevens die zijn ontworpen om een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, gegevens met betrekking tot iemands gezondheid of seksuele leven of seksuele geaardheid. In het geval dat de service is aangevraagd bij O.M.P. s.a.s. de verwerking van dergelijke gegevens opleggen, zal de belanghebbende vooraf op de hoogte worden gesteld en zal hij de vereiste toestemming moeten geven.

De eigenaar heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die gecontacteerd kan worden voor alle informatie en verzoeken:

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: +39 0803382808

SECTIE II

Voor welke doeleinden hebben wij de gegevens van de Belanghebbende nodig (artikel 13, lid 1 van de GDPR)

De gegevens worden door de houder gebruikt om het registratieverzoek en het contract voor de levering van de geselecteerde service en / of het gekochte product op te volgen, de contactverzoeken van de geïnteresseerde te beheren en uit te voeren, bijstand te verlenen, te voldoen aan wettelijke en wettelijke verplichting, waaraan de houder is gebonden in functie van de uitgeoefende activiteit. In geen geval O.M.P. s.a.s. verkoopt de persoonlijke gegevens van de Belanghebbende aan derden of gebruikt ze voor niet-verklaarde doeleinden.

In het bijzonder zullen de gegevens van de Belanghebbende worden verwerkt voor:

 1. registratie- en contactaanvragen en / of informatiemateriaal

  De verwerking van persoonlijke gegevens van de Belanghebbende partij vindt plaats om de voorbereidende activiteiten en als gevolg van de registratieverzoek uit te voeren, om het beheer van verzoeken om informatie en contact en / of het verzenden van informatiemateriaal, en voor de uitvoering van eventuele andere voortvloeiende verplichting.

  De wettelijke basis van deze behandelingen is de uitvoering van de diensten die inherent zijn aan het verzoek om registratie, informatie en contact en / of verzending van informatiemateriaal en de naleving van wettelijke verplichtingen.

 2. beheer van de contractuele relatie

  De verwerking van persoonlijke gegevens van de Belanghebbende vindt plaats om voorbereidende activiteiten uit te voeren en als gevolg van de aankoop van een Service en / of een Product, het beheer van de gerelateerde bestelling, de levering van de Service zelf en / of productie en / of de verzending van het gekochte product, de bijbehorende facturering en het beheer van de betaling, de behandeling van klachten en / of rapporten aan de bijstandsdienst en de verlening van de bijstand zelf, het voorkomen van fraude en de nakoming van enige andere verplichting die voortvloeit uit de contract.

  De wettelijke basis van deze behandelingen is de uitvoering van de diensten die inherent zijn aan de contractuele relatie en de naleving van wettelijke verplichtingen.

 3. promotieactiviteiten met betrekking tot diensten / producten die lijken op die welke door de belanghebbende zijn gekocht (overweging 47 GDPR)

  De Gegevenshouder kan, zelfs zonder uw uitdrukkelijke toestemming, de door de Belanghebbende verstrekte contactgegevens gebruiken voor de directe verkoop van hun Diensten / Producten, beperkt tot het geval waarin de Diensten / Producten vergelijkbaar zijn met die van de verkoop, tenzij de Belanghebbende hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

 4. de commerciële promotie-activiteiten op Diensten / Producten anders dan die gekocht door de Belanghebbende

  De persoonlijke gegevens van de Belanghebbende partij kunnen ook worden verwerkt met het oog op commerciële promotie, voor enquêtes en marktonderzoek met betrekking tot Diensten / Producten die de Houder alleen biedt als de Belanghebbende de verwerking heeft geautoriseerd en er geen bezwaar tegen heeft.

  Deze behandeling kan op de volgende manieren worden geautomatiseerd:
  - e-mail;
  - sms;
  - telefonisch contact

  en kan gedaan worden:

  1. indien de Gegadigde zijn toestemming voor het gebruik van de gegevens niet heeft herroepen;

  2. indien, in het geval dat de verwerking plaatsvindt door middel van contact met de telefoonoperator, de belanghebbende niet is ingeschreven in het register van opposities als bedoeld in de D.P.R. n. 178/2010;

  De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is de instemming van de belanghebbende voorafgaand aan de verwerking zelf, die door de belanghebbende vrij en op elk moment kan worden herroepen.

   

 5. computer beveiliging

  De eigenaar behandelt, in overeenstemming met de bepalingen van overweging 49 van de GDPR, ook via zijn leveranciers (derden en / of ontvangers) de persoonsgegevens van de belanghebbende met betrekking tot het verkeer in een strikt noodzakelijke en evenredige mate om te zorgen voor de beveiliging van netwerken en informatie, dwz het vermogen van een netwerk of een informatiesysteem om weerstand te bieden, op een bepaald niveau van beveiliging, onvoorziene gebeurtenissen of ongeoorloofde of kwaadwillige handelingen die de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van opgeslagen of verzonden persoonlijke gegevens in gevaar brengen.

  De Gegevenshouder zal de Belanghebbende partijen onmiddellijk op de hoogte stellen, als er een bijzonder risico bestaat op schending van hun gegevens, onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van art. 33 van de AVGB betreffende meldingen van schending van persoonsgegevens.

  De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is de naleving van wettelijke verplichtingen en het legitieme belang van de gegevenshouder om verwerkingen uit te voeren met betrekking tot de bescherming van de bedrijfsactiva en de beveiliging van de kantoren en systemen van O.M.P. s.a.s.

 6. profilering

  De persoonlijke gegevens van de Belanghebbende partij kunnen ook worden verwerkt voor profileringsdoeleinden (zoals analyse van de overgedragen gegevens en van de geselecteerde Services / Producten, om reclameboodschappen en / of commerciële voorstellen voor te stellen in overeenstemming met de door de gebruikers zelf aangegeven keuzes) alleen in het geval dat de Belanghebbende een expliciete en geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

  De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is de toestemming die door de belanghebbende is gegeven voorafgaand aan de verwerking zelf, die door de belanghebbende vrij en op elk moment kan worden herroepen.

 7. fraudepreventie (overweging 47 en artikel 22 van de AVG)

  - de persoonsgegevens van de Gegadigde, met uitzondering van de specifieke (Art 9 GDPR) of gerechtelijke gegevens (Art 10 GDPR), zullen worden verwerkt om controles mogelijk te maken met het oog op het bewaken en voorkomen van frauduleuze betalingen, door softwaresystemen die een verificatie op geautomatiseerde wijze en voorafgaand aan de onderhandeling over Services / Producten;

  - het overwinnen van deze controles met een negatief resultaat zal het onmogelijk maken om de transactie uit te voeren; de Belanghebbende kan in elk geval zijn / haar mening kenbaar maken, een uitleg krijgen of de beslissing die zijn redenen motiveert motiveren bij de Klantenservice of bij de contactpersoon Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

  - persoonlijke gegevens die uitsluitend voor fraudebestrijding zijn verzameld, worden, in tegenstelling tot de gegevens die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de aangevraagde dienst, onmiddellijk geannuleerd aan het einde van de controlefase.

 8. de bescherming van minderjarigen

  De door de houder aangeboden diensten / producten zijn voorbehouden aan partijen die wettelijk gezien op grond van de nationale referentiewetgeving contractuele verplichtingen kunnen aangaan.

  De houder van gegevens, om illegale toegang tot zijn diensten te voorkomen, implementeert preventiemaatregelen om zijn legitieme belang te beschermen, zoals de controle van de belastingcode en / of andere controles, indien nodig voor specifieke diensten / producten, de juistheid van de gegevens identificatie van identiteitsdocumenten afgegeven door de bevoegde autoriteiten.

 

SECTIE III

Wat gebeurt er als de belanghebbende zijn gegevens niet verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van de gevraagde dienst? (Artikel 13, lid 2, brief en GDPR)

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om de aangevraagde services op te volgen, evenals de levering van de Service en / of de levering van het gevraagde Product. Als de Belanghebbende niet de persoonsgegevens verstrekt die uitdrukkelijk zijn voorzien zoals noodzakelijk in het bestelformulier of het registratieformulier, kan de Gegevenshouder de verzochte services en / of het contract en de Services / Producten die daarmee zijn verbonden niet verwerken, of de verplichtingen die van hen afhankelijk zijn.

Wat gebeurt er als de belanghebbende geen toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens voor commerciële promotieactiviteiten op andere Diensten / Producten dan die gekocht zijn?

Indien de Belanghebbende niet toestemt in de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, zal de verwerking niet voor dezelfde doeleinden plaatsvinden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gevraagde diensten, noch voor die voor waarvoor hij op verzoek al toestemming heeft gegeven.

In het geval dat de Gegadigde toestemming heeft gegeven en vervolgens de behandeling voor commerciële promotieactiviteiten moet intrekken of verzetten, zullen zijn / haar gegevens niet meer voor dergelijke activiteiten worden verwerkt, zonder dat dit gevolgen of nadelige gevolgen heeft voor de Belanghebbende en voor de gevraagde diensten.

Hoe wij de gegevens van de belanghebbende verwerken (artikel 32 GDPR)

De houder van gegevens voorziet in het gebruik van adequate beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonlijke gegevens van de belanghebbende te waarborgen en legt soortgelijke beveiligingsmaatregelen op aan derden en aan de managers.

Waar verwerken wij de gegevens van de Belanghebbende

De persoonlijke gegevens van de Belanghebbende worden bewaard in papieren, computer- en elektronische archieven in landen waar de GDPR wordt toegepast (EU-landen)

Hoe lang worden de gegevens van de Belanghebbende bewaard? (Artikel 13, lid 2, brief aan GDPR)

Tenzij hij / zij uitdrukkelijk zijn / haar wil uitdrukt om deze te verwijderen, worden de persoonlijke gegevens van de Belanghebbende bewaard totdat ze noodzakelijk zijn met betrekking tot de legitieme doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In het geval van gegevens die aan de Houder worden verstrekt met het oog op commerciële promotie en / of verzoeken om informatie over diensten en / of producten, waarvoor hij aanvankelijk toestemming heeft gegeven, worden deze 24 maanden bewaard, tenzij intrekking van de toestemming wordt gegeven.

In het geval van gegevens die aan de Houder worden verstrekt met het oog op profilering, worden deze gedurende 12 maanden bewaard, tenzij intrekking van de toestemming wordt gegeven.

Er moet ook aan worden toegevoegd dat, in het geval dat een gebruiker doorstuurt naar O.M.P. s.a.s. persoonsgegevens die niet worden gevraagd of niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gevraagde service of voor het leveren van een dienst die er nauw mee is verbonden, O.M.P. s.a.s. kan niet als eigenaar van deze gegevens worden beschouwd en zal deze zo snel mogelijk verwijderen.

Ongeacht de vastberadenheid van de belanghebbende partij tot verwijdering, zullen de persoonsgegevens in elk geval worden bewaard volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving en / of nationale regelgeving, met als enig doel de specifieke vereisten van sommige Services te waarborgen.

Bovendien zullen persoonsgegevens in ieder geval worden bewaard voor de nakoming van de verplichtingen (bijv. Fiscaal en boekhoudkundig) die ook na de beëindiging van het contract blijven (artikel 2220 van het burgerlijk wetboek); voor deze doeleinden bewaart de houder alleen de gegevens die nodig zijn voor de relatieve uitvoering.

Met uitzondering van de gevallen waarin de rechten die voortvloeien uit het contract en / of de registratie het onderwerp zijn van een rechtszaak, in welk geval de persoonlijke gegevens van de belanghebbende partij, exclusief die nodig voor dergelijke doeleinden, worden verwerkt voor de tijd die nodig is om ze na te streven.What are the rights of the Interested Party? (Articles 15 - 20 GDPR)

De Belanghebbende heeft het recht om van de houder van de gegevens het volgende te verkrijgen:

 1. de bevestiging dat persoonsgegevens worden verwerkt of niet, en in dit geval om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens en de volgende informatie:
  1. doeleinden van de verwerking;
  2. de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
  3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name indien ontvangers van derde landen of internationale organisaties;
  4. indien mogelijk, de bewaringstermijn van de verstrekte persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria die zijn gebruikt om deze periode te bepalen;
  5. het bestaan ​​van het recht van de Gegadigde om de Gegevenshouder te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen of de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen te beperken of om zich tegen zijn behandeling te verzetten;
  6. hij heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  7. als de gegevens niet bij de Belanghebbende worden verzameld, is alle informatie over hun oorsprong beschikbaar;
  8. het bestaan ​​van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, en, althans in dergelijke gevallen, significante informatie over de gebruikte logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor de Belanghebbende;
  9. de passende garanties die door het derde land (niet-EU) of een internationale organisatie worden geboden om de overgedragen gegevens te beschermen

 2. het recht op een kopie van de verwerkte persoonsgegevens, op voorwaarde dat dit recht de rechten en vrijheid van anderen niet aantast; In het geval van verdere kopieën op verzoek van de Belanghebbende, kan de Gegevenshouder een redelijke bijdrage in rekening brengen op basis van administratieve kosten.

 3. het recht om van de houder van de gegevens de correctie van onjuiste persoonlijke gegevens die hem betreffen te verkrijgen zonder ongerechtvaardigde vertraging

 4. het recht om van de houder van de gegevens de annulering te verkrijgen van persoonsgegevens die hem / haar betreffen zonder ongerechtvaardigde vertraging, indien de redenen die de GDPR in art. 17 bestaan, bijvoorbeeld in het geval dat ze niet langer nodig zijn voor de verwerking of als dit onwettig wordt geacht en de voorwaarden van de wet nog steeds bestaan; en in elk geval als de behandeling niet wordt gerechtvaardigd door een andere, even legitieme reden;

 5. het recht om van de houder gegevens te verkrijgen over de beperking van de verwerking, in de gevallen voorzien door art. 18 van de GDPR, bijvoorbeeld wanneer u de nauwkeurigheid ervan hebt betwist, voor de periode die nodig is om de gegevenshouder de juistheid ervan te verifiëren. De belanghebbende moet binnen een redelijke termijn worden geïnformeerd over wanneer de schorsingstermijn is verstreken of de oorzaak van de beperking van de behandeling is beëindigd, en daarom de beperking zelf is ingetrokken;

 6. het recht op communicatie van de houder van de ontvangers aan wie de verzoeken om correcties of annuleringen of beperkingen van de verwerking zijn doorgegeven, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt.

 7. het recht om, op een gestructureerde manier, op een gemeenschappelijke en automatische manier, de persoonlijke gegevens die hem betreffen en het recht om deze gegevens te verzenden naar een andere gegevenshouder te ontvangen zonder belemmeringen door de houder van de gegevens aan wie hij ze heeft verstrekt, in de gevallen voorzien door de kunst. 20 van de AVG en het recht op rechtstreekse doorgifte van persoonsgegevens van de ene houder aan de andere indien dit technisch mogelijk is.

Voor verdere informatie en in elk geval om uw verzoek te verzenden, moet u contact opnemen met de houder op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om ervoor te zorgen dat de bovengenoemde rechten worden uitgeoefend door de Belanghebbende en niet door onbevoegde derde partijen, kan de Gegevenshouder de Geïnteresseerde Partij verzoeken om alle aanvullende informatie die voor dit doel noodzakelijk is.

Hoe en wanneer kan de Belanghebbende zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens? (Artikel 21 GDPR)

Om redenen die verband houden met de specifieke situatie van de Belanghebbende, kan de Belanghebbende zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens als deze op legitiem belang is gebaseerd of als deze plaatsvindt voor zakelijke promotie, door het verzoek naar de betrokkene te sturen. houder bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Gegadigde heeft het recht om zijn / haar persoonlijke gegevens te annuleren als er geen legitieme, doorslaggevende reden is voor de Gegevenshouder dan degene die aanleiding gaf tot het verzoek, en in ieder geval als de Belanghebbende zich tegen de verwerking voor commerciële promotie-activiteiten verzet.

Aan wie kan de belanghebbende een klacht indienen? (Artikel 15 GDPR)

Onverminderd eventuele andere administratieve of gerechtelijke stappen, kan de belanghebbende een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op het Italiaanse grondgebied (Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens) of degene die zijn taken uitvoert en zijn bevoegdheden uitoefent in de zin van Lidstaat waar de GDPR-overtreding plaatsvond.

Elke update van deze informatie zal onmiddellijk worden gecommuniceerd en met redelijke middelen en zal ook worden meegedeeld als de houder de gegevens van de belanghebbende verwerkt voor verdere doeleinden dan die waarnaar in deze mededeling wordt verwezen, alvorens verder te gaan en na de manifestatie van het relatieve instemming van de belanghebbende indien nodig.

 

Gebruik van de cookies

Zie de pagina die hier beschikbaar is voor meer informatie

 

Informatie bijgewerkt in juni 2018

Populairste Producten

Nieuwsbrief

Terms and Conditions

Informatie

Deze site handelt in overeenstemming met de privacywetgeving 2016/679 ("GDPR") voor de doeleinden en met de methoden die worden vermeld in het privacybeleid.

Bovendien maken de gebruikte site of hulpprogramma's van derden gebruik van cookies die nodig zijn voor de bewerking en nuttig zijn voor de doeleinden die worden beschreven in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of de toestemming voor alle of bepaalde cookies wilt weigeren, raadpleegt u het cookiebeleid.

Door deze banner te sluiten, door deze pagina te scrollen, op een link te klikken of door op een andere manier verder te gaan met browsen, stemt u in met het gebruik van cookies.